[Tiếng Pháp] Trọn bộ “Expression écrite” 4 cấp độ 1-2-3-4 trong tuyển tập “Compétences” của NXB CLE-International

Tải miễn phí trọn bộ luyện viết tiếng Pháp “Expression écrite” bao gồm A1, A2, B1 và B2, trong tuyển tập “Compétences” của NXB CLE-International

Read more

[Tiếng Pháp] Trọn bộ “Compréhension orale” 4 cấp độ 1-2-3-4 trong tuyển tập “Compétences” của NXB CLE-International

Tải miễn phí trọn bộ đọc hiểu tiếng Pháp “Compréhension orale” bao gồm A1, A2, B1 và B2, trong tuyển tập “Compétences” của NXB CLE-International

Read more

[Tiếng Pháp] Trọn bộ “Compréhension écrite” 4 cấp độ 1-2-3-4 trong tuyển tập “Compétences” của NXB CLE-International

Tải miễn phí trọn bộ đọc hiểu tiếng Pháp “Compréhension écrite” bao gồm A1, A2, B1 và B2, trong tuyển tập “Compétences” của NXB CLE-International

Read more